qhnw.net
当前位置:首页 >> orAClE 数据类型转换 to_ChAr to_numBEr to_DAtE ... >>

orAClE 数据类型转换 to_ChAr to_numBEr to_DAtE ...

To_char:转换成字符串类型,如:To_char(1234.5, '$9999.9'),结果:$1234.5 To_date:转换成日期类型,如:To_date('1980-01-01', 'yyyy-mm-dd'),结果:01-1月-80 To_number:转换成数值类型,如:To_number('1234.5'),结果:1234.5

24 小时的形式显示出来要用 HH24 select to_char(sysdate,'yyyy-MM-dd HH24:mi:ss') from dual; select to_date('2005-01-01 13:14:20','yyyy-MM-dd HH24:mi:ss') from dual; to_date() function 1. 日期格式参数 含义说明 D 一周中的星期几 DAY...

to_char(sysdate,'yyyymmdd') 结果是'20121025' to_char(sysdate,'yyyymm') 结果是'201210' to_char(sysdate,'yyyy') 结果是'2012' to_char(sysdate,'mm') 结果是'10' to_char(sysdate,'dd') 结果是'25' to_number ('962596','999999') 结果是 9...

select to_number(to_char(add_months(to_date(to_char(201403)||'01','yyyymmdd') ,-1),'YYYYMMdd')) from dual; 粗心大意,转换了字符串的年月日,但是在转换为date时候又把dd去掉了。

使用 TO_CHAR 函数处理。 下面是例子:(以前执行的例子,不是今天执行的) SQL> SELECT 2 TO_CHAR(SYSDATE, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS') 3 FROM 4 dual; TO_CHAR(SYSDATE,'YYYY-MM-DDHH24:MI:SS' -------------------------------------- 2010-09...

Oracle中没有日期字符型数据,只有日期型数据。 将数值型日期转换成日期型数据用如下语句: select to_date('20151225','yyyymmdd') from dual;查询结果:

to_number(to_char(sysdate,'yyyymmddhh24miss'))

SQL> SELECT TO_CHAR(sysdate,'YYYYMMDDHH24MISS')转化后的形式 FROM dual; 转化后的形式 -------------- 20081114120450 SQL> SELECT TO_CHAR(sysdate,'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS')转化后的形式 FROM dual; 转化后的形式 ------------------- 2008...

这只是显示的问题,date内部是由7个字节的类似于下面的格式存储的 78 71 08 0d 01 01 01 你debug的时候,要显示,肯定是要有格式的,它默认的显示格式是DD-MON-YY。 数据应该是对的。 或者你可以在变量那一栏,显式的to_char一下(应该是可行的)。

select * from T_A a where a.begintime=to_date('2013-1-1','yyyy-mm-dd'); 和 select * from T_A a where to_char(a.begintime,'yyyy-mm-dd')='2013-1-1'; 查询结果是一样的. 区别在于 查询的 处理步骤不一样. select * from T_A a where a.be...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.qhnw.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com