qhnw.net
当前位置:首页 >> 口组词语 >>

口组词语

井口、 户口、 开口、 进口、 收口、 借口、 可口、 灭口、 闭口、 住口、 苦口、 关口、 变口、 活口、 口水、 口语、 出口、 窗口、 门口、 口吃、 口头、 口才、 伤口、

门口,囗罩,囗腔,袖口,领口,窗口,灯口…….

口字组词 口腔科 口香糖 口味 口罩 口若悬河 口袋 口水 口是心非 口语 口头禅

口袋阵 口食米 口袋 口温 口笛 口径 口承 口 口费 口惠而实不至 口爽 口货 口羞 口册 口型 口译 口讲手画 口陈 口哨 口似悬河 口说无凭 口气 口稳 口是心苗 口直 口对 口逻肚攒 口呆目钝 口无择言 口胶 口讷 口言 口松 口食 口奏 口辞 口伎 口辨 口 口语 口罩 口论 口含天宪 口吻生花 口诀 口臭 口叭叭 口报 口交

口角 kǒu jué口碑 kǒu bēi口实 kǒu shí口吻 kǒu wěn口讷 kǒu nè口舌 kǒu shé口占 kǒu zhàn口才 kǒu cái口号 kǒu hào口供 kǒu gòng口技 kǒu jì口味 kǒu wèi口气 kǒu qì口给 kǒu gěi口吃 kǒu chī口齿 kǒu chǐ口福 kǒu fú口子 kǒu zi口语 kǒu yǔ口淫 kǒu yín口水 kǒu shuǐ口袋 kǒu dài口腹 kǒu fù口食 kǒu shí口径 kǒu jìng口爽 kǒu shuǎng口哨 kǒu shào口风 kǒu fēng口诀 kǒu jué口渴 kǒu kě

口的组词有哪些词语 :井口、 户口、 开口、 进口、 收口、 借口、 可口、 灭口、 闭口、 住口、 苦口、 关口、 变口、 活口、 口水、 口语、 出口、 窗口、 门口、 口吃、 口头、 口才、 伤口、 口技、 口令、 封口、 口味、 夸口、 口算、 口福、 炮口、 缺口、 口吻、 口哨、 袖口、 牲口、 渡口、 港口、 浦口、 口诀

门口、开口、借口、口才、口语、进口、户口、闭口、关口、井口、收口、口头、苦口、活口、住口、变口、伤口、口技、口味、口令、口算、口福、封口、夸口、口哨、渡口、缺口、袖口、口吻、港口、炮口、浦口、口角、口碑、口讷.一口、口袋、口气、口号、入口、口琴、口译、接口、河口、垭口、口述、口子、口疮、刀口、胸口、口径、贯口、风口、交口、山口、道口、拗口、胃口、归口、焰口、口音、口服、口齿、枪口、切口、口供.

口的组词有借口、开口、住口、变口 、收口、 关口 、口水、 闭口、 井口 、户口、 口吃 、进口、灭口和活口等.一、借口 [jiè kǒu] 以(某事)为理由(非真正的理由):不能~快速施工而降低工程质量.二、开口 [kāi kǒu] 张开嘴说话:没等我开口,他就抢先替我说了.可以在他开口前,就先发制人跟他提出要求.三、住口 [zhù kǒu] 停止说话:不住口地夸奖孩子.雄辩小于事实.为此,让我们住口,做点实事吧.四、井口 [jǐng kǒu] 井的上顶:采用注水方式开发的油田,随着原油含水率的升高,井口出油温度也将升高.五、闭口 [bì kǒu] 合上嘴不讲话,也比喻不发表意见:大家你一言我一语,直说得他闭口不言.

开口、井口、借口、进口、户口、收口、关口、住口、变口、闭口、活口、门口、苦口、口头、口才、口语、伤口、口技、封口、夸口、口算、口令、口福、口味、口吻、口哨、渡口、袖口、缺口、炮口、

口组词 :户口、井口、开口、收口、借口、进口、变口、关口、可口、苦口、闭口、口语、住口、口水、灭口、活口、口吃、出口、口才、门口、口头、窗口、伤口、口技、封口、口算、口令、口味、夸口、口福、炮口、口吻、口哨、缺口、渡口、袖口、牲口、港口、浦口、口诀望采纳

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.qhnw.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com